Department of Foreign Trade Site Visit

Department of Foreign Trade Site Visit

Department of Foreign Trade Site Visit
March 14th, 2017
Ministry of Commerce, Nonthaburi
 
       International business 2nd and 3rd year students had the opportunity to visit Department of Foreign Trade in Nonthaburi on march 14th, 2017. On that day, the students learned more about the international trade process, including the current issued from Department of Foreign Trade experienced speakers.
 
 
การศึกษาดูงาน กรมการค้าต่างประเทศ
14 มีนาคม 2560
ณ กระทรวงพานิชย์ จ. นนทบุรี
 
       นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศ ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ กระทรวงพานิชย์ จ. นนทบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยมี คุณชุตินันท์ สิริยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ และวิทยากรของหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของการต้าต่างประเทศ และประเด็นที่สำคัญต่างๆ
   
05. 2018