หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สัมมนาระดับนานาชาติด้านผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19
สัมมนาระดับนานาชาติด้านผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19

admin ib
2021-03-29 13:20:23

สัมมนาระดับนานาชาติด้านผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการบริการจัดสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่ 2/2564 ในหัวข้อ "ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19"

การสัมมนานำโดย ดร. เดนิส อูชาคอฟ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ จัดขึ้นในโหมดไฮบริดผ่าน Google Meet และที่ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ มีนักศึกษาและผู้สนใจจากประเทศต่าง ๆ เช่น รัสเซีย อินโดนีเซีย และมาเลเซียเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้